Agenda Algemene Ledenvergadering SOK

Datum:                Vrijdag 30 oktober 2020

Tijd:                       19.30 uur

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen mei 2019
 3. Jaarverslag Secretaris
 4. Financieel verslag Penningmeester a.i. en begroting 2020
 5. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 6. Benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is Rachel Grotendorst, secretaris

 1. Benoeming stemcommissie
 2. Presentatie kandidaten

Voor benoeming tot penningmeester wordt voorgedragen dhr. Tonnie Huiskes.

Tegenkandidaten voor de functie van secretaris of penningmeester kunnen door vijf stemgerechtigde leden schriftelijk worden voorgedragen, vergezeld van een bereidverklaring van de betrokken kandidaat. Tegenkandidaten dienen uiterlijk op 28 oktober 2020 in het bezit te zijn van de secretaris.

 1. Verkiezing bestuursleden
 2. Installatie bestuursleden
 3. Vaststellen rooster van aftreden nieuwe bestuursleden
 4. Contributie
 5. SOK Magazine
 6. Jubileum
 7. SOK stand
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Vanwege de Corona crisis zal deze vergadering digitaal worden gehouden door middel van een videoverbinding. SOK leden die aanwezig willen zijn bij deze vergadering kunnen dit kenbaar maken door middel van een e-mail aan rachel.grotendorst@gmail.com onder vermelding van hun Neocat lidmaatschapsnummer. Zij zullen dan een uitnodiging ontvangen met een link waarmee zij de vergadering kunnen bijwonen. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen eventuele vragen via voorgaand e-mail adres indienen bij de secretaris ten laatste op 28 oktober 2020. Deze vragen zullen dan worden beantwoord tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Rondvraag.