De laatste tijd komen mij steeds vaker verhalen ter ore over meningsverschillen tussen eigenaars van katers en eigenaars van fokpoezen. Misschien is dat een goede reden om hier de “spelregels” nog eens uiteen te zetten.

Als men zelf geen dekkater heeft dan moet men met een krolse poes naar iemand toe die wel een dekkater heeft. Hier gelden dan wel een aantal spelregels.

Besef dat het verlenen van een dekking een gunst is, geen enkele katereigenaar is verplicht uw poes te accepteren.

U hebt al ruim van te voren contact opgenomen met de eigenaar van de kater om te overleggen of die de combinatie gewenst vind. Misschien passen de lijnen van de kater en de poes niet zo goed samen en dan kan de katereigenaar adviseren om een andere kater te zoeken. Als de poes mag komen spreek dan af welke testen beide katten ondergaan moeten hebben alvorens de poes mag komen en indien mogelijk geeft U aan wanneer U verwacht dat de poes krols zal worden zodat de katereigenaar daar rekening mee kan houden.

Tijdens dit gesprek is het verstandig ook de financiële kant van de zaak aan de orde te laten komen. Tenslotte zal er betaald moeten worden voor de diensten van de kater. Het is overigens zo dat U betaalt voor de dekking, niet voor het resultaat van die dekking. Misschien werkt de katereigenaar met een dekcontract en dan kan men nu de voorwaarden die daar in staan bespreken, zodat wanneer U zich hier niet in kan vinden er naar een andere kater gezocht kan worden.Wanneer de poes krols wordt neemt

Foto - Joke Slot

Foto – Joke Slot

U contact op met de katereigenaar en spreekt de definitieve dag af waarop de poes gebracht zal worden. Natuurlijk knipt U eerst nog de nagels van de poes om te voorkomen dat daarmee de kater verwond kan worden en wordt de poes nog snel nagekeken of ze echt wel vlovrij is.

Als U bij de katereigenaar aankomt wordt de poes niet meteen bij de kater gezet. Eerst zal zij moeten wennen aan de geuren in huis en aan de aanwezigheid van de kater. De katereigenaar kan nu de testen van de poes bekijken op hun geldigheid en een exemplaar van het dekcontract en van de testen van de kater U laten lezen. U dient dit contract te ondertekenen nog voor de poes bij de kater wordt gezet. U kunt immers niks meer ongedaan maken als blijkt dat U het alsnog niet eens bent met een voorwaarde in het contract. Het is prettig voor beide partijen wanneer er van beide katten kopieën zijn van stamboom, testen en eventuele andere documenten. Ook het officiële dekbewijs wordt aan de katereigenaar overhandigd.

In een goed dekcontract zijn bepalingen opgenomen over hoe vaak men mag terugkomen voor een herdekking in geval dat de poes de eerste keer niet opneemt. Herdekkingen zijn echter een gunst verleend door de katereigenaar en geen recht. Maak hier dus duidelijke afspraken over in het contract ook wanneer U bij goede vrienden ter dekking gaat. Een dekking is een zakelijke aangelegenheid en men dient dit dan ook zakelijk af te werken. Alleen op die manier kan men een goede vriendschap in stand houden omdat men weet waaraan men toe is. Meestal staat in het contract ook vermeld dat de dekking betaald dient te worden bij het brengen van de poes en niet pas bij het halen. De meeste katereigenaren zullen hier soepel mee omspringen maar het kan zijn dat ze daar slechte ervaringen mee hebben en dus staan op betaling bij het brengen. Houdt daar dus rekening mee of vraag dat vooraf.

In een goed contract staan ook bepalingen over het al dan niet terugbetalen van dekgeld en in welke gevallen dat wel gebeurt. Standaard zal dat nooit gebeuren; wanneer de kater heeft gedekt is immers aan de verplichting van het contract voldaan.

Het geldt altijd en voor elk contract maar lees het dekcontract zorgvuldig vóór U uw handtekening zet. Eenmaal getekend zit U vast aan de gestelde voorwaarden. Mocht U het alsnog niet eens zijn met de voorwaarden, probeer dat dan te bespreken met de katereigenaar, maar wanneer die aan de voorwaarden vast blijft houden maak dan een keuze. Of u tekent en houdt u aan de voorwaarden óf u breekt de onderhandelingen hier af en gaat alsnog op zoek naar een andere kater. Denk niet dat het zielig is voor de poes, die komt daar wel overheen. Het is veel vervelender voor u wanneer u met het gevoel zit dat u ergens aan vast zit waar u niet 100% achter staat.

Het is ook de katereigenaar die vaststelt wat het dekbedrag is. Hij kan kiezen voor een bedrag in geld, (1e) nestkeuze uit het nest of een combinatie van beiden. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat wanneer een katereigenaar een nestkeuze opgedrongen zou krijgen hij binnen de kortste keren met een huis vol katten zou zitten waar hij niet mee verder kan omdat het allemaal nakomelingen van zijn kater zijn. Respecteer dus de keuze van de katereigenaar. Als u de prijs voor een dekking te hoog vindt kunt u altijd nog besluiten om naar een andere (goedkopere) kater te gaan óf om een katertje uit het nest aan te houden als eigen dekkater, maar of dat een verstandig besluit is, is stof voor een ander artikel.

Een dekcontract is juridisch gezien bindend. Een katereigenaar moet echter in het contract duidelijk maken wat de dienst is die hij verleent. Als er sprake is van dekkingen dan is dat wat de katereigenaar moet leveren. Of hier iets uit resulteert, is dan niet van belang. Aan de verplichting is dan voldaan. Als er in staat dat er kittens moeten komen dan is dat de verplichting waaraan een katereigenaar dient te voldoen. Als katereigenaar moet U dus zorgvuldig zijn in uw formulering. Als er bepalingen in staan over herdekking(en) dan mag u er van uitgaan dat het duidelijk is dat de dekking de inspanningsverplichting is en niet het feit of er kittens uit voortkomen of niet. Op het moment dat aan het aantal (her)dekkingen is voldaan is aan de verplichtingen van het contract voldaan.

Op het moment dat een kater overlijdt houden alle contractuele verplichtingen dienaangaande op te bestaan tenzij er in het contract andere afspraken staan.

Ook een mondelinge afspraak geldt juridisch als een overeenkomst; alleen is het verstandig dan (liefst meerdere) getuigen bij de hand te hebben of anderszins bewijzen van een afspraak zoals bijvoorbeeld brieven, faxen of e-mails waaruit men kan afleiden dat een overeenkomst is gesloten, anders is het woord tegen woord.

Nog even samengevat:

  • Een dekking is een gunst geen recht.
  • Afspraken in een dekcontract zijn bindend nadat beide partijen hun handtekening hebben gezet.
  • Bij overlijden van een kater vervallen alle afspraken aangaande die kater met betrekking tot herdekkingen, die kunnen immers niet meer plaatsvinden. Een poezeneigenaar heeft hier pech wanneer er nog (her)dekkingen openstonden, tenzij er in het contract andere afspraken zijn gemaakt.
  • Men betaalt voor de dekking(en) en niet voor het resultaat. Wanneer een poes dus herhaaldelijk niet opneemt, of er is maar 1 (al dan niet levend) kitten dan heeft de poezeneigenaar pech, tenzij er andere afspraken in het dekcontract staan.

Het spreekt vanzelf dat een katereigenaar altijd coulanter mag zijn dan de afspraken in het dekcontract maar dat is geen recht, slechts een gunst.

Mocht u in conflict treden over de naleving van een dekcontract, probeer dan of uw vereniging wil bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Daar zitten immers mensen met verstand van zaken die vaak zelf jarenlange ervaring hebben in het houden van katten en de vereniging is er tenslotte voor het belang van de leden en de katten.

Kortom:

LEZEN VAN HET CONTRACT VOORAF VOORKOMT VEEL ELLENDE ACHTERAF.

Th.P.J. Bloks