Sok’s kittenbemiddeling is alleen bestemd voor de volgende rassen:

Siamees, Oosters Korthaar, Balinees, Mandarin en Thai

Deze bemiddeling is gratis voor Neocat- en SOK-leden,
Alle andere, die geen lid zijn van Neocat en SOK, worden niet geplaatst
SOK-leden zijn altijd (fokker)lid van Neocat anders zijn zij SOK-abonnee en kunnen zij geen gebruik maken van de kittenbemiddeling.

U kunt uw nest(en) opgeven via het kittenbemiddelingsformulier op deze site of via het formulier dat in het Neocat- en SOK magazine staat. Ook is het van belang dat als er een kitten verkocht is, dit terstond gemeld wordt door een mailtje naar onderstaand emailadres te sturen of telefonisch naar 010-4500963.

Indien u wilt is het ook mogelijk om een foto van de kittens op deze site te plaatsen, u dient deze dan wel naar mij toe te mailen graag wel vermelden over welk nest het gaat.

Regels voor deelname aan de kittenbemiddeling van de SOK

Om gebruik te kunnen maken van de kittenbemiddeling moet men minstens 1 jaar lid zijn van de rasclub.

 1. Men dient de jaarlijkse contributie voldaan te hebben en anderszins geen betalingsachterstand te hebben, zowel bij Neocat als bij SOK. Voor abonnees mogen wij helaas niet bemiddelen.
 2. De opgave van de te bemiddelen kittens geschiedt schriftelijk door inzending van het volledig ingevulde en ondertekende opgaveformulier, of via onze website https://www.sok-van-neocat.nl/. Dit houdt in opgave van geboortedatum, geslacht, kleur, samenstelling van het nest, alsmede namen, titels en kleuren van de ouderdieren. En voorts opgave van het lidmaatschapsnummer van NEOCAT van de fokker.
 3. De kittens behoren tot de rasgroep Siamees, Balinees, Oosters Korthaar, Mandarin of Thai en hebben een officiele stamboom of een officieel afstammingsbewijs.
 4. Voor kittens die niet in het huis van de fokker geboren zijn (uitzetpoes, fokkersvoorwaarden) is de fokker verantwoordelijk en dient de fokker het opgaveformulier in te vullen en te ondertekenen.
  In principe hebben de oudste kittens op de lijst voorrang bij de bemiddeling.
 5. Zodra een kitten verkocht is, dient het bij de kittenbemiddeling te worden afgemeld.
 6. Een kitten blijft in de bemiddeling tot een leeftijd van 16 weken en kan, indien het niet verkocht is, opnieuw worden aangemeld.
 7. In alles waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van het SOK
 8. De SOK kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het met succes bemiddelen van kittens.
 9. De SOK kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van verplichtingen van fokkers c.q. verkopers en/of van geïnteresseerden, c.q. kopers.
 10. Klachten van nieuwe eigenaren van kittens over kittens en/of fokkers worden door het SOK onmiddellijk doorgeleid aan de moedervereniging Neocat, met het verzoek de klacht in behandeling te nemen.
 11. Fokkerscode voor deelname aan de kittenbemiddeling van het SOK
 12. Alvorens tot een nest besloten wordt, besteedt de fokker aandacht aan de gezondheid, het karakter en de rasstandaard van de ouderdieren. Katten waarvan verondersteld kan worden dat zij ernstige lichamelijke gebreken (kunnen) vererven, die een afwijkend of problematisch karakter hebben of die niet aan de rasstandaard voldoen, worden niet voor de fok ingezet.
 13. De fokker houdt zich aan de algemeen erkende regels voor de gezondheid als bijvoorbeeld van Neocat. Dit betekent o.a. dat een poes binnen een periode van 24 maanden niet meer dan 3 nesten mag krijgen en niet meer dan 2 nesten binnen een periode van 12 maanden.
 14. Een poes wordt niet gedekt, indien vanwege de leeftijd en/of conditie, de dracht, de bevalling of de zoogperiode de gezondheid of het welzijn van de poes zal schaden.
 15. Dekkatereigenaren beoordelen poezen die ter dekking worden aangeboden kritisch op het met succes in stand houden van het ras.
 16. De fokker gaat in redelijkheid na of de aspirant-koper het kitten een goed tehuis kan bieden.
 17. De fokker geeft de (aspirant-) koper voorlichting over de gezondheid en de verzorging van het kitten
 18. De fokker stelt de nieuwe eigenaar in kennis van eventuele afwijkingen t.o.v. de rasstandaard, een eventueel ander gebrek en de geschiktheid van het kitten om mee te fokken.
 19. Er worden uitsluitend gezonde kittens voor de bemiddeling aangemeld.
 20. De fokker maakt de koper van zijn kitten nadrukkelijk duidelijk dat – zeker de eerste tijd – contact gewenst is voor het geval zich toch problemen met het dier voordoen. De fokker kan dan naar vermogen advies of assistentie aanbieden, teneinde te voorkomen dat het kitten verkeerd behandeld wordt, doorgeplaatst of doorverkocht wordt.
 21. De koper wordt bij de overdracht of zo snel mogelijk daarna in het bezit gesteld van de officiële stamboom of het afstammingsbewijs.
 22. De fokker geeft het kitten eerst mee aan de nieuwe eigenaar als het;
  -tenminste 14 weken oud is.
  -tenminste 1 kilogram weegt.
  -Voorzien is van een volledige enting tegen kattenziekte en niesziekte.
  -Naar beste weten volkomen gezond is en in uitstekende conditie verkeert.

  Uw naam *

  Uw Woonplaats *

  Catterynaam *

  Neocat Lidmaatschapsnummer *

  Telefoonnummer *

  Uw email *

  Uw Website

  Geboortedatum nest *

  Naam Moeder *

  Naam Vader *

  Kitten-1 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-2 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-3 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-4 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-5 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-6 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-7 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-8 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-9 Ras-geslacht-kleur

  Kitten-10 Ras-geslacht-kleur

  Eventuele opmerkingen

  Foto van uw nest (gif, png, jpg, jpeg)