Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting en plannen 2018
7. Contributie
8. Verslag kascommissie en decharge van het gevoerde beleid
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar is Willem van Kuirngen, secretaris. Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen door vijf stemgerechtigde leden schriftelijk worden voorgedragen, vergezeld van een bereidverklaring van de betrokken kandidaat. Kandidaten dienen uiterlijk op de sluitingsdatum van inlevering van kopij, vermeld in dit magazine, in het bezit te zijn van de secretaris
A. Benoeming stemcommissie
B. Presentatie kandidaten
C. Verkiezing bestuurslid
D. Installatie bestuurslid.
11. Rondvraag en sluiting

Ga naar de bovenkant